TRENGER DU BEDRE KONTROLL?

 

 

løsninger for

topplederspesialist

Oversikt & Innsikt

Samsvar. Risiko. Revisjon.

Kvalitet. Arbeidsmiljø. Resiliens. Informasjonssikkerhet. Samfunnsansvar. Tredjepartsrisiko. Kapabilitet. Forbedring.

uforpliktende samtale

"Innsikt i de riktige tingene"

Få innsikt i muligheter for forbedring.

book et møtereferanser

"Jeg trenger et bedre regneark"

Kamude synliggjør risiko og samsvarsavvik tilpasset de enkelte funksjonene i en virksomhet enten dette er styret og toppledelsen, dataansvarlige, risikoansvar, kvalitetsansvarlig, operative ledere, interne eller eksterne revisorer. Gjennom Kamude kan styret og ledelsen i sanntid få en oversikt over de viktigste truslene, sannsynligheten for at de inntreffer, konsekvensene ved at de inntreffer og dermed fortløpende kan prioritere og allokere ressurser for å minimere kritisk risiko. Virksomheten får den samme oversikten rundt samsvarskrav og lovkrav som eks. GDPR, ISO, HMS etc. og kan også legge inn egendefinerte krav, eksempelvis rundt kvalitet. Kamude fungerer således som en bro mellom risikostyring og samsvar og samler rapportering fra mange fagområder inn i et ledelsessystem på tvers av avdelinger, selskaper, hierarkier og fagområder. Virksomheten kan også følge utviklingen rundt avvik, tiltak og håndtering av disse over tid. I tillegg kan en virksomhet kreve at en revisjon av lovkrav, internkrav etc. gjennomføres i Kamude. Dette sparer både revisjonsansvarlig for tid, samt legger til rette for bedre oppfølging og dokumentasjon for virksomheten i etterkant av revisjonen.  

–   

En utfordring de fleste virksomheter har er at de ofte har egne mapper eller systemer for HMS rapportering, GDPR rapportering, ISO-standarder, miljøsertifisering, kvalitetsarbeid etc. Kamude muliggjør å samle alt dette på et sted. Dermed blir det enklere for ledelsen å ha den totale kontrollen, ikke bare i en årlig eller halvårlig rapport, men til enhver tid kjenne virksomhetens reelle status. Siden input kan komme fra alle deler av organisasjonen vil ledelsen få muligheten til å sikre informasjon i sanntid. Konsekvenser som tidligere var utydelig for ledelsen og styret vil umiddelbart vise seg slik at styret og ledelsen kan agere raskt rundt uakseptable avvik eller trusler. Gjennom Kamude får dermed styret, ledelsen og involverte parter betydelig bedre innsikt enn hva de fleste virksomheter i dag har.

 –

Kamude tilbyr både dybde for risiko og samsvarsspesialister samtidig som Kamude tilbyr en enkel brukerflate for personer som kun forholder seg til mindre deler av systemet. Videre tilbyr Kamude løsning for revisjoner.

bestill demodokumentasjon

Bli med på laget i dag!

Et styringssystem består av teknologi, mennesker og kompetanse. Vi har verktø, og ser etter partnere som er gode på mennesker, kompetanse og teknologi. Partnere har rett på opplæring, salgsstøtte og teknisk bistand gjennom distributør. Vi kan tilby ulike partnermodeller for å støtte ulike partnere.

Vår misjon

 Vår misjon er å levere teknologi som skaper en tryggere og bedre hverdag ved å forbedre styringen av organisasjoner.

 Styring og kontroll fører til god måloppnåelse, effektiv ressursbruk, forsvarlig ivaretakelse av eiendeler, og styrket inntjening og omdømme.

Forretningsmodell

 Kunder, forhandlere og samarbeidspartneres bygger løsninger på Kamudes teknologiplattform.

 Sluttkunder kjøper lisenser gjennom forhandlere for å bruke Kamudes teknologi.

 Teknologiplattformen bruker åpne standarder for utveksling av informasjon.

Take control of your value chain!
Real-time analysis and drill-downs!
Attain a central authority on requirements!
Intuitive audit functionality!
Flexible risk management!
Delegate and manage responsibilities!

Vår historie så langt

2016 tok en av Norges ledende eksperter på risikostyring kontakt med den beste utviklere han kjenner. Han var misfornøyd med det som fantes av systemer i markedet for å kunne jobbe mest mulig effektivt og riktig med risikostyring. Hans drøm var å utvikle et system som var bedre enn det som allerede fantes i markedet og som bygget på bestepraksis prinsipper og metoder rundt risikostyring og samsvarskrav, og som møtte behovet både fra styret, ledelsen og spesialister innen fagfeltet.

Utviklerne trodde ikke at det var behov for et slikt system så for å overbevise dem inviterte han dem med til en rekke større virksomheter for å la andre spesialister fortelle hva de benyttet, hvordan de benyttet verktøyene, hva de var fornøyde med og ikke fornøyde med. Resultatet av mange kundeintervjuer avdekket at det var en generell misnøye i markedet. Dermed begynte vi å utvikle en pilot som mange spesialister har bidratt med input til. Den samme kundetilnærmingen har vært brukt i hele utviklingen av Kamude og er gjeldende også videre.

I andre halvår 2017 ønsket Kamude å øke utviklingstakten for å gå fra pilot til et fullgodt system. I desember 2018 gikk Glasspaper Group AS inn som medeiere for å finansiere videre utvikling av, samt kommersialisere produktet. Vårt mål er at systemet skal definere standarden for hvordan virksomheter skal jobbe med risikostyring og samsvarshåndtering i hele verden.

Kontakt oss


+47 90820258


Brynsveien 12, 0667 OSLO